परिपत्रक

अ.क्र. परिपत्रक सूचना दिनांक डाउनलोड
1 मँगरेव्हजचे संरक्षण आणि संवर्धन - आणि मा. P.I.L.87 81 2006 (W.P.(L)No.3246/2004) 221 व्या मासिक अहवालात 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश. मार्च २०२४
2 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P.(L)No.3246/2004) मध्ये 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश 220 वा मासिक अहवाल. फेब्रुवारी २०२४
3 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P.(L)No.3246/2004) मध्ये 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश 219 वा मासिक अहवाल. जानेवारी २०२४
4 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P.(L)No.3246/2004) मध्ये 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश 218 वा मासिक अहवाल. जानेवारी २०२४
5 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P (L)No.3246/2004) मध्ये 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश 217 वा मासिक अहवाल. डिसेंबर २०२३
6 विभागीय आयुक्त जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टया- २०२४बत. डिसेंबर २०२3
7 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P.(L)No.3246/2004) 216 व्या मासिक अहवालात 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश. नोव्हेंबर २०२3
8 खारफुटीचे संरक्षण व संवर्धन आणि अंमलबजावणी मा. 2006 च्या P.I.L.87 (W.P (L)No.3246/2004) मध्ये 06/10/2005 रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश 215 वा मासिक अहवाल. ऑक्टोबर २०२3
9 कोकण विभागातील लघुटंकलेखक यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत ऑक्टोबर २०२3
10 पुरवठा निरीक्षक अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीबाबत ऑक्टोबर २०२3
11 कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर मार्च २०२३
12 कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर मार्च २०२३
13 कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर जानेवारी २०२३
14 नमुना १ ची सूचना प्रसिध्द जानेवारी २०२३
15 सिंधदुर्ग शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित मराठी डिसेंबर २०२२
16 सिंधदुर्ग शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित Englis डिसेंबर २०२२
17 सिंधदुर्ग शिक्षक मतदार अंतिम यादी विनाफोटो मराठी डिसेंबर २०२२
18 सिंधदुर्ग शिक्षक मतदार अंतिम यादी विनाफोटो English डिसेंबर २०२२
19 रत्नागिरी शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित English डिसेंबर २०२२
20 रत्नागिरी शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित English डिसेंबर २०२२
21 रत्नागिरी शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित मराठी डिसेंबर २०२२
22 रत्नागिरी शिक्षक मतदार अंतिम यादी फोटो सहित मराठी डिसेंबर २०२२
23 रत्नागिरी शिक्षक मतदार अंतिम यादी विनाफोटो मराठी डिसेंबर २०२२
24 कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर जानेवारी २०२२